Kontejnerové nosiče, kontejnery, přestavby nákladních automobilů ...

Centrum užitkových vozidel NAVARA Novosedly a. s.

  • Centrum užitkových vozidel NAVARA Novosedly a. s. vyrábí nosiče kontejnerů i kontejnery a provádí úpravy nákladních motorových vozidel včetně kontejnerových nástaveb.
  • Nabízíme kontejnerové zásobníky různých velikosti pro přepravu a krátkodobé skladování sypkých materiálů, stavebních sutí, paletového materiálu, odpadů apod.
  • Vyrábíme teleskopické nosiče kontejnerů, kloubové nosiče kontejnerů, dvouramenné nosiče kontejnerů, třmenové nosiče kontejnerů i traktorové nosiče kontejnerů

„Výzva akcionářům společnosti k předložení listinných akcií na majitele k výměně za listinné akcie na jméno.“

Představenstvo akciové společnosti

NAVARA Novosedly a.s.
se sídlem Novosedly na Moravě č.54, IČ: 46347445
(zapsané v obchodním rejstříku vedeného Krajským soudem v Brně, oddíl B, vložka 777)

podle Zákona č. 134/2013 Sb., o některých opatřeních ke zvýšení transparentnosti akciových společností a o změně dalších zákonů

vyzývá všechny akcionáře společnosti NAVARA Novosedly a.s. aby v období od 1.4.2014 do 30.6.2014 předložili platné listinné akcie/platné hromadné akcie na majitele společnosti, které jsou v jejich držení k výměně akcií nebo k vyznačení nezbytných údajů spojených se změnou formy akcií a poskytli údaje potřebné pro zápis do knihy akcionářů, to je jméno, datum narození, rodné číslo, bydliště akcionáře fyzické osoby nebo jméno, identifikační číslo a sídlo akcionáře právnické osoby.

K provedení uvedených úkonů akcionář předloží originál akcie/akcií, nebo hromadné akcie/hromadných akcií, fyzické osoby platný průkaz totožnosti, právnické osoby výpis z obchodního rejstříku ne starší tří měsíců. Pokud se akcionář nechá zastupovat, tak z plné moci musí být zřejmé datum narození a bydliště akcionáře fyzické osoby, nebo IČ a sídlo právnické osoby.

Vyznačení změn a zápis do knihy akcionářů se provádí v sídle společnosti v pracovní dny od pondělí do čtvrtka, od 9.00 hod do 12.00 hod. Kontaktní osobou je sl. Petra Tvardková, DiS., termín je vhodné předem dohodnout na telefonním čísle +420 721 566 159, nebo e-mailem ucetni@navara.cz.

Představenstvo upozorňuje, že pokud akcionář ve stanovené lhůtě akcie nepředloží a neposkytne společnosti údaje pro zápis do knihy akcionářů, pak společnost bude postupovat podle § 3 zákona č. 134/2013 Sb., o některých opatřeních ke zvýšení transparentnosti akciových společností a o změně dalších zákonů tak akcionář, který je v prodlení s plněním těchto povinností není po dobu prodlení oprávněn vykonávat práva s akciemi, ohledně nichž je v prodlení.

Společnost nehradí akcionářům jakékoliv náklady spojené s výměnou akcií podle této výzvy.

NAVARA ABROLLKIPPER a. s.

IČO: 04048636
DIČ: CZ04048636

Znojemská 1625,
691 23 Pohořelice

partneři


česky

english

deutch

?? ??????? ?????